Integritetspolicy

 

1. En översikt över dataskydd

Allmän information

Följande information ger dig en lättöverskådlig översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Termen "personuppgifter" omfattar alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. För detaljerad information om ämnet dataskydd hänvisar vi till vår dataskyddsdeklaration, som vi har bifogat under detta dokument.

Registrering av uppgifter på denna webbplats

Vem är ansvarig för registreringen av uppgifter på denna webbplats (dvs. den "registeransvarige")?

Uppgifterna på denna webbplats behandlas av webbplatsens operatör, vars kontaktinformation finns under avsnittet "Information om den ansvariga parten (kallad "registeransvarig" i GDPR)" i denna integritetspolicy.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Vi samlar in dina uppgifter som ett resultat av att du delar dina uppgifter med oss. Det kan till exempel vara information som du anger i vårt kontaktformulär.

Andra uppgifter ska registreras av våra IT-system automatiskt eller efter att du har samtyckt till att de registreras under ditt besök på webbplatsen. Dessa uppgifter består främst av teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då webbplatsen besöktes). Denna information registreras automatiskt när du besöker denna webbplats.

Vilka syften använder vi dina uppgifter för?

En del av informationen genereras för att garantera att webbplatsen är felfri. Andra uppgifter kan användas för att analysera dina användarmönster.

Vilka rättigheter har du när det gäller din information?

Du har rätt att när som helst få information om källan, mottagarna och syftet med dina arkiverade personuppgifter utan att behöva betala en avgift för sådana upplysningar. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter korrigeras eller raderas. Om du har gett ditt samtycke till databehandling har du möjlighet att när som helst återkalla detta samtycke, vilket kommer att påverka all framtida databehandling. Dessutom har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas under vissa omständigheter. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Tveka inte att kontakta oss när som helst om du har frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor.

Analysverktyg och verktyg som tillhandahålls av tredje part

Det finns en möjlighet att ditt surfmönster analyseras statistiskt när du besöker denna webbplats. Sådana analyser utförs främst med vad vi kallar analysprogram.

En analys utförs endast med ditt samtycke, som erhålls genom samtyckesverktyget som används. Detaljerad information om de analysverktyg som används finns i följande integritetspolicy. Du har också möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke.

2. Datalagring

Extern datalagring

Den här webbplatsen lagras hos en extern tjänsteleverantör (värd). Personuppgifter som samlas in på denna webbplats lagras på värdföretagets servrar. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikation, kontraktsinformation, kontaktinformation, namn, tillgång till webbsidor och andra data som genereras via en webbplats.

Värden används för att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (Artikel 6(1)(b) i GDPR) och för att en professionell leverantör ska kunna tillhandahålla våra onlinetjänster på ett säkert, snabbt och effektivt sätt (Artikel 6(1)(f) i GDPR).

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla sina prestationsskyldigheter och följa våra instruktioner i fråga om sådana uppgifter.

Vi använder följande värd: TWT Digital Group GmbH, Düsseldorf.

Databehandling

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagarna och som garanterar att de endast behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Därför behandlar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

När du använder den här webbplatsen samlas en rad olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilka uppgifter vi samlar in och för vilka ändamål vi använder dessa uppgifter. Den förklarar också hur och i vilket syfte informationen samlas in.

Vi vill härmed informera dig om att överföringen av uppgifter via internet (dvs. via e-post) kan innebära säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt skydda data mot åtkomst från tredje part.

Information om den ansvariga parten (som i GDPR kallas "den personuppgiftsansvarige").

Personuppgiftsansvarig för denna webbplats är:

Westfalia-Automotive GmbH
Am Sandberg 45
33378 Rheda-Wiedenbrück
Tyskland

Telefon: Telefon: +49 5242 907 0
E-post: ea-ger-info@horizonglobal.com

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra fattar beslut om ändamålen med och resurserna för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Lagringens varaktighet

Om inte en mer specifik lagringsperiod har angetts i denna integritetspolicy kommer dina personuppgifter att förbli hos oss tills det syfte för vilket de samlades in inte längre är tillämpligt. Om du gör en motiverad begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling kommer dina uppgifter att raderas, såvida vi inte har andra lagliga skäl att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatte- eller handelsrättsliga lagringsperioder); i det sistnämnda fallet kommer raderingen att ske efter att dessa skäl har upphört att gälla.

Utseende av ett dataskyddsombud enligt lagens krav.

Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag.

Biehn & Professionals GmbH
Wiesenstraße 32
33397 Rietberg-Mastholte

Telefon: 02944 – 979 71 0
 

Om du har frågor, kommentarer eller klagomål om dataskydd hos Westfalia-Automotive kan du kontakta vårt dataskyddsombud på datenschutz@horizonglobal.com.

Information om överföring av uppgifter till USA och andra länder utanför EU

Vi använder bland annat verktyg från företag med säte i USA eller andra, ur ett dataskyddsperspektiv osäkra länder utanför EU. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter potentiellt överföras till dessa länder utanför EU och behandlas där. Vi måste påpeka att man i dessa länder inte kan garantera en uppgiftsskyddsnivå som är jämförbar med den i EU. Amerikanska företag har till exempel mandat att lämna ut personuppgifter till säkerhetsorganen och du som registrerad har inga möjligheter att försvara dig i domstol. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. Secret Service) kan behandla, analysera och permanent arkivera dina personuppgifter i övervakningssyfte. Vi har ingen kontroll över dessa behandlingsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Ett stort antal databehandlingstransaktioner är möjliga endast om du ger ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett oss. Detta ska inte påverka lagligheten av den insamling av uppgifter som skedde före din återkallelse.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall; rätt att invända mot direktreklam (artikel 21 i GDPR).

OM UPPGIFTERNA BEHANDLAS PÅ GRUNDVAL AV ARTIKEL 6(1)(E) ELLER (F) I GDPR HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER PÅ GRUNDVAL AV SKÄL SOM BEROR PÅ DIN UNIKA SITUATION. DETTA GÄLLER ÄVEN FÖR ALL PROFILERING SOM GRUNDAR SIG PÅ DESSA BESTÄMMELSER. FÖR ATT AVGÖRA VILKEN RÄTTSLIG GRUND SOM LIGGER TILL GRUND FÖR ALL BEHANDLING AV UPPGIFTER, SE DENNA DATASKYDDSFÖRKLARING. OM DU GÖR EN INVÄNDNING KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DE BERÖRDA PERSONUPPGIFTERNA, SÅVIDA VI INTE KAN LÄGGA FRAM TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN AV DINA UPPGIFTER SOM VÄGER TYNGRE ÄN DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM SYFTET MED BEHANDLINGEN ÄR ATT GÖRA ANSPRÅK PÅ, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER (INVÄNDNING I ENLIGHET MED ART. 21.1 GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT BEDRIVA DIREKTREKLAM HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN REKLAM. DETTA GÄLLER ÄVEN PROFILERING I DEN MÅN DEN ÄR KOPPLAD TILL SÅDAN DIREKTREKLAM. OM DU GÖR INVÄNDNINGAR KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER DÄREFTER INTE LÄNGRE ATT ANVÄNDAS FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDNING ENLIGT ARTIKEL 1.2 I DEN NYA LAGEN OM DIREKTREKLAM). 21.2 GDPR).

Rätt att anmäla ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av GDPR har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att lämna in ett klagomål gäller oavsett andra administrativa eller rättsliga förfaranden som är tillgängliga som rättsliga medel.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi överlämnar alla uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att uppfylla ett avtal till dig eller en tredje part i ett vanligt förekommande, maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta att ske endast om det är tekniskt möjligt.

SSL- och/eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. inköpsorder eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om adressraden i webbläsaren ändras från "http://" till "https://" och även genom att låssymbolen visas i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information om, rättelse och radering av uppgifter

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst begära information om dina arkiverade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller raderade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst.

Rätt att kräva begränsningar av behandlingen

Du har rätt att kräva att begränsningar införs när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra det kan du kontakta oss när som helst. Rätten att begära begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

 • Om du skulle bestrida att dina uppgifter som vi har arkiverat är korrekta behöver vi vanligtvis en viss tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som utredningen pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter har genomförts på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas i stället för att kräva att uppgifterna raderas.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter och du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga rättigheter har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i stället för att de raderas.
 • Om du har gjort en invändning i enlighet med artikel. 21.1 GDPR måste dina och våra rättigheter vägas mot varandra. Så länge som det inte har fastställts vems intressen som överväger har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - med undantag för arkivering - endast behandlas om du ger ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga rättigheter eller för att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter eller för att skydda viktiga skäl av allmänt intresse som åberopas av Europeiska unionen eller en medlemsstat i EU.

Avvisning av oönskad e-post

Vi motsätter oss härmed användningen av de kontaktuppgifter som publiceras i samband med de obligatoriska uppgifterna i vårt webbplatsmeddelande för att skicka oss reklam- och informationsmaterial som vi inte uttryckligen har begärt. Operatörerna av denna webbplats och dess sidor förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel via SPAM-meddelanden.

4. Registrering av uppgifter på denna webbplats

Cookies

Våra webbplatser och sidor använder det som i branschen kallas "cookies". Cookies är små textfiler som inte orsakar någon skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent på din enhet (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt när du avslutar ditt besök. Permanenta cookies förblir arkiverade på din enhet tills du aktivt raderar dem eller tills de automatiskt raderas av din webbläsare.

I vissa fall är det möjligt att cookies från tredje part lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (cookies från tredje part). Dessa cookies gör det möjligt för dig eller oss att dra nytta av vissa tjänster som erbjuds av tredje part (t.ex. cookies för behandling av betaltjänster).

Cookies har många olika funktioner. Många cookies är tekniskt viktiga eftersom vissa funktioner på webbplatsen inte skulle fungera utan cookies (t.ex. varukorgsfunktionen eller visning av videor). Syftet med andra cookies kan vara att analysera användarmönster eller visa reklambudskap.

Cookies som krävs för att genomföra elektroniska kommunikationstransaktioner (obligatoriska cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (funktionella cookies, t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller som är nödvändiga för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies som ger mätbara insikter om webbpubliken) ska lagras på grundval av Art. 6(1)(f) GDPR, såvida inte en annan rättslig grund åberopas. Webbplatsens operatör har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att säkerställa att operatörens tjänster är tekniskt felfria och optimerade. Om ditt samtycke till lagring av cookies har begärts, lagras respektive cookies uteslutande på grundval av det erhållna samtycket (artikel 6.1 a i GDPR); detta samtycke kan återkallas när som helst.

Du har möjlighet att ställa in din webbläsare så att du meddelas varje gång cookies placeras och att tillåta att cookies endast accepteras i specifika fall. Du kan också utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt eller aktivera raderingsfunktionen för automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan webbplatsens funktioner komma att begränsas.

Om cookies från tredje part används eller om cookies används för analytiska ändamål kommer vi att informera dig separat i enlighet med denna dataskyddspolicy och, i förekommande fall, be om ditt samtycke.

Samtycke till cookies med Usercentrics

Den här webbplatsen använder Usercentrics teknik för samtycke till cookies för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din enhet eller till användning av specifik teknik, och för att dokumentera detta på ett sätt som är förenligt med dataskyddet. Den part som erbjuder denna teknik är Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Tyskland, webbplats: https://usercentrics.com/ ( nedan kallad Usercentrics).

När du besöker vår webbplats överförs följande personuppgifter till Usercentrics:

 • Din(a) samtyckesförklaring(ar) eller din återkallelse av din(a) samtyckesförklaring(ar).
 • Din IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din enhet
 • Datum och tid då du besökte vår webbplats

Usercentrics kommer dessutom att lagra en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela dina samtyckesförklaringar eller eventuella återkallanden av dessa. De uppgifter som registreras på detta sätt lagras tills du ber oss att radera dem, radera Usercentrics-cookien eller tills syftet med arkiveringen av uppgifterna inte längre föreligger. Detta ska inte påverka eventuella obligatoriska lagstadgade lagringsperioder.

Usercentrics använder cookies för att få de samtyckesförklaringar som krävs enligt lag. Den rättsliga grunden för användningen av specifik teknik är artikel. 6(1)(c) GDPR.

Databehandling

Vi har ingått ett databehandlingsavtal (DPA) med ovan nämnda leverantör. Detta är ett avtal som är obligatoriskt enligt dataskyddslagarna och som garanterar att de endast behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Informationen omfattar:

 • Typ och version av webbläsare som använts
 • Det använda operativsystemet
 • Hänvisande URL
 • Värdnamnet på den dator som får tillgång till datorn
 • Tiden för serverförfrågan
 • IP-adressen

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Dessa uppgifter registreras på grundval av art. 6(1)(f) i GDPR. Operatören av webbplatsen har ett berättigat intresse av att webbplatsen är tekniskt felfri och optimerad. För att uppnå detta måste serverloggfiler registreras.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via vårt kontaktformulär kommer vi att lagra informationen i kontaktformuläret och all kontaktinformation som anges där för att kunna hantera din förfrågan och om vi har ytterligare frågor. Vi kommer inte att dela denna information utan ditt samtycke.

Behandlingen av dessa uppgifter grundar sig på Art. 6(1)(b) GDPR, om din begäran är relaterad till genomförandet av ett avtal eller om det är nödvändigt att utföra åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt legitima intresse av att effektivt behandla de förfrågningar som riktats till oss (artikel 6.1 f i GDPR) eller på ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) om detta har begärts.

De uppgifter som du har angett i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera uppgifterna, återkallar ditt samtycke till arkivering av uppgifter eller om det syfte för vilket uppgifterna arkiveras inte längre existerar (t.ex. efter att vi har avslutat vårt svar på din förfrågan). Detta ska inte påverka tillämpningen av eventuella obligatoriska rättsliga bestämmelser, särskilt när det gäller lagringsperioder.

Begäran via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din förfrågan, inklusive alla personuppgifter (namn, förfrågan), att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din förfrågan. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av art. (6.1 b i GDPR om din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett avtal eller krävs för att utföra åtgärder före avtalstillfället. I alla andra fall behandlas uppgifterna på grundval av vårt legitima intresse av att effektivt hantera de förfrågningar som lämnats in till oss (artikel 6.1 f i GDPR) eller på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) om det har erhållits.

De uppgifter som du skickar till oss via kontaktförfrågningar stannar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkallar ditt samtycke till lagring eller när syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - förblir oförändrade.

Registrering på denna webbplats

Du har möjlighet att registrera dig på denna webbplats för att kunna använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi kommer att använda de uppgifter som du anger endast för att använda det erbjudande eller den tjänst som du har registrerat dig för. De uppgifter som vi begär vid registreringen måste fyllas i i sin helhet. I annat fall kommer vi att avslå registreringen.

För att meddela dig om viktiga ändringar i vår portfölj eller vid tekniska ändringar använder vi den e-postadress som du angett under registreringsprocessen.

Vi kommer att behandla de uppgifter som du anger under registreringsprocessen på grundval av ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

De uppgifter som registreras under registreringsprocessen lagras av oss så länge du är registrerad på denna webbplats. Därefter ska sådana uppgifter raderas. Detta ska inte påverka de obligatoriska lagstadgade lagringsskyldigheterna.

Behandling av uppgifter (kund- och avtalsuppgifter)

Vi samlar in, behandlar och använder endast personuppgifter i den utsträckning som krävs för att upprätta, organisera innehållet eller ändra det rättsliga förhållandet (datainventering). Dessa åtgärder vidtas på grundval av Artikel 6(1)(b) i GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före ett avtal. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsuppgifter) endast i den utsträckning som krävs för att användarna ska kunna använda tjänsterna och fakturera för dem.

De insamlade kunduppgifterna ska raderas när beställningen är slutförd eller affärsförhållandet avslutats. Detta ska inte påverka eventuella lagstadgade lagringsmandat.

5. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteendemönster. För detta ändamål får webbplatsoperatören en rad olika användardata, t.ex. vilka sidor som besöks, hur länge man vistas på sidan, vilket operativsystem som används och varifrån användaren kommer. Google kan samla dessa uppgifter i en profil som tilldelas användaren eller dennes enhet.

Google Analytics gör det dessutom möjligt för oss att registrera bl.a. dina mus- och rullrörelser och klick. Google Analytics använder olika modelleringsmetoder för att öka de insamlade datamängderna och använder tekniker för maskininlärning i dataanalysen.

Google Analytics använder teknik som gör det möjligt att känna igen användaren för att analysera användarens beteendemönster (t.ex. cookies eller fingeravtryck från enheten). Den information om användningen av webbplatsen som registreras av Google överförs i regel till en Google-server i USA, där den lagras.

Detta analysverktyg används på grundval av Artikel 6(1)(f) i GDPR. Operatören av denna webbplats har ett legitimt intresse av att analysera användarmönster för att optimera både de tjänster som erbjuds online och operatörens reklamverksamhet. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. ett samtycke till lagring av kakor) sker behandlingen uteslutande på grundval av Artikel 6(1)(a) i GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

På den här webbplatsen har vi aktiverat funktionen för IP-anonymisering. Därför kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som har ratificerat konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Den fullständiga IP-adressen överförs till en av Googles servrar i USA och förkortas där endast i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbplats ska Google använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen för att skapa rapporter om webbplatsens aktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster till operatören av denna webbplats som är relaterade till användningen av webbplatsen och Internet. Den IP-adress som överförs från din webbläsare i samband med Google Analytics ska inte slås samman med andra uppgifter som Google förfogar över.

Webbläsartillägg

Du kan förhindra att Google registrerar och behandlar dina uppgifter genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles dataskyddsdeklaration på följande adress: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Behandling av avtalsuppgifter

Vi har ingått ett avtal om databehandling med Google och tillämpar de tyska dataskyddsmyndigheternas stränga bestämmelser fullt ut när vi använder Google Analytics.

Arkiveringsperiod

Uppgifter på användar- eller incidentnivå som lagras av Google och som är kopplade till cookies, användar-ID:n eller reklam-ID:n (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annonserings-ID) kommer att anonymiseras eller raderas efter två månader. För mer information, klicka på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google DoubleClick

Den här webbplatsen använder funktioner från Google DoubleClick. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (nedan kallad "DoubleClick").

DoubleClick används för att visa dig intressebaserade annonser i Googles nätverk. Annonser kan skräddarsys efter tittarens intressen med hjälp av DoubleClick. Våra annonser kan till exempel visas i Googles sökresultat eller i banners som är kopplade till DoubleClick.

För att kunna visa användarna lämpligt reklaminnehåll måste DoubleClick känna igen besökaren så att de kan allokera de besökta webbplaserna, klick och annan information om användarmönster. För att göra detta använder DoubleClick cookies eller jämförbara igenkänningstekniker (t.ex. fingeravtryck från enheter). Den registrerade informationen sammanställs till en pseudonymisk användarprofil så att användaren kan visas lämplig reklam.

Användningen av Google DoubleClick sker i syfte att riktade annonseringsåtgärder. Detta utgör ett legitimt intresse i den mening som avses i Artikel 6(1)(f) i GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. ett samtycke till lagring av kakor) sker behandlingen uteslutande på grundval av Artikel 6(1)(a) i GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Mer information om hur du kan invända mot annonser som visas av Google finns på följande länkar: https://policies.google.com/technologies/ads och https://adssettings.google.com/authenticated.

6. Nyhetsbrev

Uppgifter om nyhetsbrev

Om du vill prenumerera på det nyhetsbrev som erbjuds på den här webbplatsen behöver vi din e-postadress och information som gör det möjligt för oss att kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter ska samlas in eller ska samlas in endast på frivillig basis. Vi kommer att använda sådana uppgifter endast för att skicka den begärda informationen och kommer inte att dela sådana uppgifter med någon tredje part.

Behandlingen av de uppgifter som anges i formuläret för prenumeration på nyhetsbrevet sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6(1)(a) i GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till arkivering av uppgifter, e-postadress och användning av denna information för att skicka nyhetsbrevet, till exempel genom att klicka på länken "Avsluta prenumeration" i nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagligheten av de databehandlingstransaktioner som hittills har ägt rum.

De uppgifter som lämnas till oss för att prenumerera på nyhetsbrevet lagras av oss tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller leverantören av nyhetsbrevstjänster och raderas från distributionslistan för nyhetsbrevet efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller efter att ändamålet har upphört att gälla. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt legitima intresse i enlighet med Artikel 6(1)(f) i GDPR.

När du har avregistrerat dig från listan över nyhetsbrev kan vi eller leverantören av nyhetsbrevstjänsten lagra din e-postadress i en svartlista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från svartlistan används endast för detta ändamål och sammanförs inte med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att uppfylla de rättsliga kraven när vi skickar nyhetsbrev (legitimt intresse i enlighet med Artikel 6(1)(f) i GDPR). Förvaringen i den svarta listan är obegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än vårt legitima intresse.

7. Tillägg och verktyg

YouTube med utökad dataskyddsintegration

På vår webbplats finns videor från webbplatsen YouTube. Webbplatsoperatören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube säkerställer det här läget att YouTube inte lagrar någon information om besökare på webbplatsen innan de tittar på videon. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att man kan utesluta delning av uppgifter med YouTube-partners till följd av det utökade dataskyddet. Oavsett om du tittar på en video eller inte, upprättar YouTube alltid en anslutning till Google DoubleClick-nätverket.

Så snart du börjar spela upp en YouTube-video på den här webbplatsen upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Som ett resultat av detta får YouTube-servern veta vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto när du besöker vår webbplats ger du YouTube möjlighet att direkt koppla dina surfmönster till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

När du har börjat spela upp en video kan YouTube dessutom placera olika cookies på din enhet eller jämförbara tekniker för igenkänning (t.ex. fingeravtryck från enheten). På så sätt kan YouTube få information om webbplatsens besökare. Denna information kommer bland annat att användas för att skapa videostatistik i syfte att förbättra webbplatsens användarvänlighet och för att förhindra försök till bedrägeri.

Under vissa omständigheter kan ytterligare databehandlingstransaktioner utlösas efter att du har börjat spela upp en YouTube-video, vilket ligger utanför vår kontroll.

Användningen av YouTube grundar sig på vårt intresse av att presentera vårt online-innehåll på ett tilltalande sätt. Enligt Artikel 6(1)(f) i GDPR är detta ett legitimt intresse. Om ett motsvarande avtal har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6(1)(a) i GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Mer information om hur YouTube hanterar användardata finns i YouTubes integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts (lokal inbäddning)

Den här webbplatsen använder så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för att säkerställa en enhetlig användning av typsnitt på webbplatsen. Dessa Google-teckensnitt installeras lokalt så att en anslutning till Googles servrar inte upprättas i samband med detta program.

Mer information om Google Web Fonts finns på följande länk: https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles dataskyddsdeklaration på https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps (med samtycke)

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att möjliggöra användningen av Google Maps-funktionerna måste din IP-adress lagras. Informationen överförs i regel till en av Googles servrar i USA, där den arkiveras. Operatören av denna webbplats har ingen kontroll över dataöverföringen. Om Google Maps har aktiverats har Google möjlighet att använda Googles webbtypsnitt för att skapa en enhetlig bild av typsnitt. När du öppnar Google Maps laddar webbläsaren de nödvändiga webbtypsnitten i webbläsarens cache för att visa text och typsnitt korrekt.

Vi använder Google Maps för att presentera vårt online-innehåll på ett tilltalande sätt och för att göra det lätt att hitta de platser som anges på vår webbplats. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i artikel 6(1)(f) i GDPR. Om en motsvarande samtyckesförklaring har erhållits ska uppgifterna behandlas uteslutande på grundval av Artikel 6(1)(a) i GDPR. Denna samtyckesförklaring kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ och https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i Googles dataskyddsdeklaration på https://policies.google.com/privacy?hl=en.

8. Anpassade tjänster

Jobbansökningar

Vi erbjuder webbplatsbesökare möjligheten att skicka in jobbansökningar till oss (t.ex. via e-post, post eller genom att skicka in ett jobbansökningsformulär online). Nedan informerar vi dig om omfattningen, syftet och användningen av de personuppgifter som samlas in från dig i samband med ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig om att insamlingen, behandlingen och användningen av dina uppgifter kommer att ske i enlighet med tillämpliga dataskyddsrättigheter och alla andra lagstadgade bestämmelser och att dina uppgifter alltid kommer att behandlas strängt konfidentiellt.

Omfattning och syfte med insamlingen av uppgifter

Om du skickar in en jobbansökan till oss kommer vi att behandla alla tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar från anställningsintervjuer etc.), om de behövs för att fatta ett beslut om upprättandet av ett anställningsförhållande. De rättsliga grunderna för ovanstående är § 26 i GDPR enligt tysk lag (förhandling om ett anställningsförhållande), artikel 6(1)(b) i GDPR (allmänna avtalsförhandlingar) och - under förutsättning att du har gett oss ditt samtycke - 6(1)(a) i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Inom vårt företag kommer dina personuppgifter endast att delas med personer som är involverade i behandlingen av din jobbansökan.

Om din jobbansökan leder till att du blir anställd, kommer de uppgifter du lämnat att arkiveras enligt § 26 i GDPR och artikel 6(1)(b) i GDPR i syfte att implementera anställningsförhållandet i vårt databehandlingssystem.

Period för arkivering av uppgifter

Om vi inte kan ge dig ett jobberbjudande eller om du avvisar ett jobberbjudande eller drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att behålla de uppgifter som du har lämnat på grundval av våra legitima intressen (artikel 6(1)(f) i GDPR) i upp till sex månader efter det att ansökningsförfarandet har avslutats (avvisande eller tillbakadragande av ansökan). Därefter raderas uppgifterna och de fysiska ansökningshandlingarna förstörs. Lagringen fungerar särskilt som bevis i händelse av en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att behövas efter utgången av sexmånadersperioden (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättstvist) kommer radering att ske först när syftet med fortsatt lagring inte längre föreligger.

Längre lagring kan också ske om du har gett ditt samtycke (Article 6(1)(a) i GDPR)) eller om lagstadgade krav på lagring av uppgifter förhindrar radering.

Tillträde till sökandebasen

Om vi inte ger dig ett erbjudande om anställning kan du ansluta dig till vår sökandebas. Om du blir antagen kommer alla dokument och all information från ansökan att överföras till sökandebasen för att kontakta dig om det finns lämpliga lediga tjänster.

Inträdet i sökandebasen baseras uteslutande på ditt uttryckliga samtycke (artikel 6(1)(a) i GDPR). Överenskommelsen om inlämning är frivillig och har inget samband med den pågående ansökningsprocessen. Den berörda personen kan när som helst återkalla sitt samtycke. I detta fall kommer uppgifterna från sökandebasen att raderas oåterkalleligt, förutsatt att det inte finns några rättsliga skäl för lagring.

Uppgifterna från sökandebasen kommer oåterkalleligt att raderas senast två år efter det att samtycke har beviljats.

 

9. Vår närvaro i sociala medier

Behandling av uppgifter via sociala nätverk

Vi upprätthåller offentliga profiler i sociala nätverk. De enskilda sociala nätverken som vi använder listas nedan.

Sociala nätverk som Facebook, Twitter etc. kan i allmänhet analysera ditt användarbeteende på ett omfattande sätt om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll från sociala medier (t.ex. gilla-knappar eller reklambanners). När du besöker våra sidor i sociala medier utlöses många dataskyddsrelevanta behandlingar. I detalj:

Om du är inloggad på ditt konto i sociala medier och besöker vår sida i sociala medier kan operatören av portalen för sociala medier tilldela detta besök till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dina personuppgifter också registreras om du inte är inloggad eller inte har ett konto på respektive sociala medieportal. I detta fall samlas dessa uppgifter in till exempel via cookies som lagras på din enhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av de uppgifter som samlas in på detta sätt kan operatörerna av portaler för sociala medier skapa användarprofiler där deras preferenser och intressen lagras. På så sätt kan du se intressebaserad reklam både inom och utanför din närvaro i sociala medier. Om du har ett konto i det sociala nätverket kan intressebaserad reklam visas på alla enheter som du är inloggad på eller har loggat in på.

Observera också att vi inte kan spåra alla behandlingar på portaler för sociala medier. Beroende på leverantören kan därför ytterligare behandlingar utföras av operatörerna av portaler för sociala medier. Detaljerna finns i användarvillkoren och integritetspolicyn för respektive sociala medieportaler.

Rättslig grund

Våra framträdanden i sociala medier ska säkerställa största möjliga närvaro på Internet. Detta är ett legitimt intresse i enlighet med Artikel 6 (1) lit. f GDPR. De analysprocesser som initieras av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder som ska specificeras av de sociala nätverkens operatörer (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6 (1) (a) i GDPR).

Ansvar och hävdande av rättigheter

Om du besöker en av våra sidor i sociala medier (t.ex. Facebook) ansvarar vi tillsammans med operatören av plattformen för sociala medier för den databehandling som utlöses under detta besök. Du kan i praktiken skydda dina rättigheter (information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och klagomål) gentemot oss och gentemot operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. Facebook).

Observera att vi, trots det delade ansvaret med operatörerna av portaler för sociala medier, saknar fullt inflytande över de sociala mediernas databehandlingar. Våra möjligheter definieras av respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringstid

De uppgifter som samlas in direkt från oss via sociala medier kommer att raderas från våra system så snart du ber oss att radera dem, när du återkallar ditt samtycke till lagring eller när syftet med datalagringen upphör. Lagrade cookies finns kvar på din enhet tills du raderar dem. Obligatoriska lagstadgade bestämmelser - i synnerhet lagringsperioder - förblir oförändrade.

Vi har ingen kontroll över lagringstiden för dina uppgifter som lagras av operatörerna av sociala nätverk för deras egna syften. För mer information, kontakta operatörerna av de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras integritetspolicy, se nedan).

Individuella sociala nätverk

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören av denna tjänst är Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Enligt Facebooks uttalande kommer de insamlade uppgifterna också att överföras till USA och andra tredjepartsländer.

Vi har undertecknat ett avtal med Facebook om delat ansvar för behandlingen av uppgifter (Controller Addendum). Detta avtal fastställer vilken databehandling som vi eller Facebook ansvarar för när du besöker vår Facebook-fansida. Avtalet kan läsas på följande länk: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan anpassa dina annonseringsinställningar självständigt i ditt användarkonto. Klicka på följande länk och logga in: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Mer information finns i Facebooks integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Twitter

Vi använder kortmeddelandetjänsten Twitter. Leverantören är Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Du kan anpassa dina sekretessinställningar för Twitter i ditt användarkonto. Klicka på följande länk och logga in: https://twitter.com/personalization.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Mer information finns i Twitters integritetspolicy: https://twitter.com/privacy.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören är Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Dataöverföring till USA baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Mer information finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 och https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Mer information om hur de hanterar din personliga information finns i Instagrams integritetspolicy: https://help.instagram.com/519522125107875.

Användarcentrering

Om du vill ändra dina inställningar klickar du här.