POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

1. Informacje ogólne na temat ochrony danych  

Informacje ogólne 

Poniższe informacje pozwolą Państwu w łatwy sposób zorientować się, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej strony internetowej. Termin "dane osobowe" obejmuje wszystkie dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które zamieściliśmy pod niniejszą kopią.

Zapisywanie danych na tej stronie internetowej 

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tej stronie internetowej (tzn. "administrator danych")?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe dostępne są w sekcji "Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO "administratorem danych")" w niniejszej Polityce prywatności.

W jaki sposób zapisujemy Twoje dane?

Dane gromadzimy w wyniku udostępnienia nam ich przez Ciebie. Mogą to być na przykład informacje, które wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Pozostałe dane zapisywane są przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich zapis podczas wizyty na stronie. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wejścia na stronę). Informacje te są rejestrowane automatycznie, gdy wchodzą Państwo na tę stronę internetową.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część tych informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich informacji?

W każdej masz Państwo prawo do uzyskania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych bez konieczności uiszczania opłaty za ich ujawnienie. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych zostało ograniczone w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo do złożenia skargi do właściwej agencji nadzorującej.

W razie pytań dotyczących tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twój sposób przeglądania będzie poddawany analizie statystycznej. Takie analizy są wykonywane głównie za pomocą programów analitycznych.

Analiza jest przeprowadzana wyłącznie za Twoją zgodą, która jest uzyskiwana za pośrednictwem stosowanego narzędzia do wyrażania zgody. Szczegółowe informacje na temat stosowanych narzędzi analitycznych znajdują się w poniższej polityce prywatności. W tym miejscu masz również możliwość odwołania swojej deklaracji zgody w dowolnym momencie.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (host). Dane osobowe zebrane na tej stronie przechowywane są na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikaty, informacje o umowach, informacje kontaktowe, nazwiska, dostęp do stron internetowych i inne dane generowane przez stronę internetową.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR).

Nasz host będzie przetwarzał dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań wykonawczych oraz do wykonania naszych poleceń w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z następującego hosta: TWT Digital Group GmbH, Düsseldorf

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA). Jest to umowa wynikająca z przepisów o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dostawca ten będzie przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej i jej podstron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Dlatego też dane osobowe traktujemy jako informacje poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, a także do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (np. poprzez komunikację e- mailową) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwa całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (zwanej w RODO "administratorem danych")

Administratorem przetwarzającym dane na tej stronie internetowej jest:

Westfalia-Automotive GmbH
Am Sandberg 45
33378 Rheda-Wiedenbrück
Deutschland

Telefon: +49 5242 907 0
E-mail: ea-ger-info@horizonglobal.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail itp.).

Czas przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu, w którym cel, dla którego zostały zebrane, nie będzie już miał zastosowania. W przypadku złożenia przez Państwa uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane te zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dozwolone powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. okresy przechowywania danych w ramach prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Wyznaczenie inspektora ochrony danych zgodnie z przepisami prawa

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Biehn & Professionals GmbH
Wiesenstraße 32
33397 Rietberg-Mastholte

Telefon: 02944 – 979 71 0
 

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg dotyczących ochrony danych w Westfalia- Automotive, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz@horizonglobal.com

Informacje o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Korzystamy między innymi z narzędzi firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach, które, z punktu widzenia ochrony danych są niezabezpieczonymi krajami spoza UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być potencjalnie przekazywane do tych krajów spoza UE i tam przetwarzane. Musimy zaznaczyć, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem ochrony w UE. Na przykład, przedsiębiorstwa amerykańskie są zobowiązane do udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Ty jako osoba, której dane dotyczą, nie masz żadnych możliwości obrony w sądzie. Dlatego też nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować Twoje dane osobowe w celach inwigilacyjnych. Na te działania związane z przetwarzaniem danych nie mamy żadnego wpływu.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Szereg transakcji związanych z przetwarzaniem danych jest możliwy tylko za Twoją wyraźną zgodą. Ponadto w każdej chwili możesz odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Nie narusza to legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed odwołaniem przez Ciebie zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (Art. 21 RODO)

W PRZYPADKU, GDY DANE PRZETWARZANE SĄ NA PODSTAWIE ART. (6 UST. 1 LIT. E) LUB F) RODO, PRZYSŁUGUJE CI PRAWO DO WNIESIENIA W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZESŁANEK WYNIKAJĄCYCH Z WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ WSZELKIEGO PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. W CELU OKREŚLENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŻELI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY DŁUŻEJ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ ISTOTNE POWODY UZASADNIAJĄCE PRZETWARZANIE TAKICH DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD TWOIMI INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŻELI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 GDPR). 21 UST. 1 GDPR).
 
JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W CELU PROWADZENIA TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21(2) RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO, osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do złożenia skargi do agencji nadzorczej, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zazwyczaj zamieszkują, pracują lub w miejscu, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo zażądać, abyśmy przekazali Ci lub osobie trzeciej wszelkie dane, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji umowy, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania, które przekazujesz nam jako operatorowi strony, strona ta korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://", a także po tym, że w wierszu przeglądarki pojawia się symbol kłódki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informowanie o danych, ich korygowanie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych masz prawo w każdej chwili zażądać informacji o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach oraz celu przetwarzania takich danych. Przysługuje Ci również prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli masz pytania dotyczące tego tematu lub inne pytania dotyczące danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w każdej chwili.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu możesz się w każdej chwili z nami skontaktować. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 • W przypadku zakwestionowania przez Ciebie prawidłowości zarchiwizowanych przez nas danych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na weryfikację takiego roszczenia. W czasie trwania tego postępowania masz prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się w sposób niezgodny z prawem, masz możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych zamiast żądania usunięcia tych danych.
 • Jeżeli Twoje dane osobowe nie są nam już potrzebne, a są potrzebne Tobie do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
 • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 21(1) RODO, Twoje prawa i nasze prawa będą musiały być zważone względem siebie. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - z wyjątkiem ich archiwizacji - mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego wskazane przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucanie niechcianych e-maili

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, które należy podać w naszej Informacji o witrynie, do przesyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4. Zapisywanie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze witryny i strony wykorzystują to, co branża określa mianem "cookies". Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód w Twoim urządzeniu. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookies sesji) lub są trwale archiwizowane na urządzeniu użytkownika (stałe pliki cookies). Pliki cookies sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookies pozostają zarchiwizowane na Twoim urządzeniu do czasu ich aktywnego usunięcia przez Ciebie lub do czasu ich automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.
 
W niektórych przypadkach możliwe jest, że po wejściu na naszą stronę internetową na Twoim urządzeniu zapisywane są pliki cookies podmiotów trzecich (pliki cookies podmiotów trzecich). Te pliki cookies umożliwiają Ci lub nam korzystanie z określonych usług oferowanych przez osoby trzecie (np. pliki cookies do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookies pełnią różnorodne funkcje. Wiele plików cookies jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez tych plików cookies (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookies może być analiza wzorców użytkownika lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Pliki cookies, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej (wymagane pliki cookies) lub do zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (funkcjonalne pliki cookies, np. dla funkcji koszyka na zakupy) lub te, które są niezbędne do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookies, które zapewniają wymierny wgląd w publiczność internetową), są przechowywane na podstawie art. 6(1)(f) RODO, chyba że podana zostanie inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookies, aby zapewnić technicznie bezbłędne i zoptymalizowane świadczenie usług przez operatora. Jeżeli zażądano Twojej zgody na zapisywanie plików cookies, odpowiednie pliki cookies zapisywane są wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana.

Masz możliwość ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby być informowanym o każdym zamieszczeniu plików cookies oraz aby zezwolić na akceptację plików cookies tylko w określonych przypadkach. Możesz również wykluczyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies funkcje tej strony internetowej mogą być ograniczone.

W przypadku korzystania z plików cookies przez osoby trzecie lub w przypadku wykorzystywania plików cookies do celów analitycznych, poinformujemy Cię o tym osobno w związku z niniejszymi zasadami ochrony danych i, w stosownych przypadkach, poprosimy o Twoją zgodę.

Zgoda na pliki cookie z Usercentrics

Ta strona internetowa korzysta z technologii zgody na pliki cookies firmy Usercentrics w celu uzyskania Twojej zgody na zapisywanie określonych plików cookies na Twoim urządzeniu lub na stosowanie określonych technologii oraz w celu udokumentowania pierwszego z przypadków w sposób zgodny z ochroną danych. Stroną oferującą tę technologię jest Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 München, Niemcy, strona internetowa: usercentrics.com (zwana dalej "Usercentrics").

Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, do Usercentrics przekazywane są następujące dane osobowe:

 • Twoje oświadczenie(a) o wyrażeniu zgody lub odwołanie oświadczenia(a) o wyrażeniu zgody
 • Twój adres IP
 • Informacje o przeglądarce
 • Informacje o urządzeniu
 • Data i godzina odwiedzin naszej strony internetowej

Ponadto Usercentrics przechowuje plik cookies w Twojej przeglądarce, aby móc przyporządkować Twoje deklarację(e) zgody lub ewentualne odwołanie tej pierwszej. Dane zapisane w ten sposób będą przechowywane do momentu, w którym zażądasz ich usunięcia, usunięcia pliku cookies Usercentrics lub do momentu, w którym nie będzie już istniał cel archiwizacji danych. Nie ma to wpływu na obowiązkowe, ustawowe okresy przechowywania danych.

Usercentrics używa plików cookies w celu uzyskania oświadczeń o zgodzie przewidzianych prawem. Podstawą prawną do korzystania z określonych technologii jest Art. 6(1)(c) RODO.

Przetwarzanie danych

Z wyżej wymienionym dostawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA). Jest to umowa wynikająca z przepisów o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dostawca ten będzie przetwarzał dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej strony internetowej i jej podstron automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

 • Typ i wersja używanej przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • URL odsyłającego
 • Nazwa hosta komputera dostępowego
 • Czas zapytania do serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są zapisywane na podstawie Art. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym przedstawieniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, jak również wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6(1)(b) RODO, jeśli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli o to poproszono.

Informacje, które wprowadziłeś do formularza kontaktowego, pozostają u nas do momentu, gdy poprosisz nas o usunięcie danych, cofniesz zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, już nie istnieje (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Twoje zapytanie). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania danych.

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz z wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu jego przetworzenia. Bez Twojej zgody nie przekazujemy tych danych dalej.

Dane te są przetwarzane na podstawie Art. 6(1)(b) RODO, jeśli Twoje zapytanie jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane przetwarzane są na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym rozpatrywaniu złożonych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli została ona uzyskana.

Dane przesłane nam przez Ciebie za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do momentu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy wygaśnie cel ich przechowywania (np. po zrealizowaniu Twojego zapytania).
Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Masz możliwość zarejestrowania się na tej stronie internetowej, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji strony. Wprowadzone przez Ciebie dane wykorzystujemy wyłącznie w celu korzystania z danej oferty lub usługi, na którą się zarejestrowałeś. Wymagane informacje, o które prosimy podczas rejestracji, muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odrzucimy rejestrację.

Do powiadamiania o ważnych zmianach w zakresie naszego portfolio lub w przypadku modyfikacji technicznych wykorzystujemy adres e-mail podany podczas procesu rejestracji.

Dane wprowadzone podczas procesu rejestracji przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane zarejestrowane podczas procesu rejestracji są przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na tej stronie. Po tym czasie dane te zostaną usunięte. Nie narusza to obowiązkowych ustawowych obowiązków przechowywania danych.

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do nawiązania, merytorycznego uporządkowania lub zmiany stosunku prawnego (inwentaryzacja danych). Działania te podejmowane są na podstawie Art. 6(1)(b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z niniejszej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikom korzystania z usług i wystawiania rachunków.

Zgromadzone dane klientów są usuwane po zakończeniu zlecenia lub zerwaniu stosunków handlowych. Pozostaje to bez uszczerbku dla ustawowych nakazów przechowywania danych.

5. Narzędzia analizy i reklama

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę wzorców zachowań osób odwiedzających stronę. W tym celu operator strony otrzymuje różne dane o użytkownikach, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Google może połączyć te dane w profil, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam rejestrowanie m.in. ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć użytkownika. Google Analytics stosuje różne metody modelowania w celu rozszerzenia zgromadzonych zbiorów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkownika (np. cookies lub fingerprinting urządzeń).
Zapisane przez Google informacje o korzystaniu z witryny internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

To narzędzie analityczne jest używane na podstawie art. 6(1)(f) RODO. Operator tej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkownika w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działań reklamowych operatora. Jeśli wymagana jest odpowiednia zgoda (np. zgoda na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6(1)(a) RODO; zgoda może być odwołana w każdej chwili.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W związku z tym Twój adres IP zostanie przed przekazaniem do Stanów Zjednoczonych skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajach, które ratyfikowały Konwencję o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP jest przekazywany na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany tylko w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta informacje do analizy korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług na rzecz operatora strony internetowej, które związane są z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w połączeniu z Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu swoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Przetwarzanie danych dotyczących umów

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z firmą Google i w pełni stosujemy się do surowych przepisów niemieckiego urzędu ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Okres archiwizacji

Dane na poziomie użytkownika lub zdarzenia przechowywane przez Google w połączeniu z plikami cookies, identyfikatorami użytkownika lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookies DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) zostaną zanonimizowane lub usunięte po 2 miesiącach. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać pod następującym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en 

Google DoubleClick

Ta strona internetowa korzysta z funkcji Google DoubleClick. Dostawcą jest firma Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, (zwana dalej "DoubleClick").

DoubleClick jest używany do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach w sieci Google. Reklamy mogą być dopasowane do zainteresowań oglądającego za pomocą DoubleClick. Na przykład, nasze reklamy mogą pojawiać się w wynikach wyszukiwania Google lub w banerach powiązanych z DoubleClick.
 
Aby móc wyświetlać użytkownikom treści promocyjne dostosowane do ich zainteresowań, DoubleClick musi rozpoznać osobę odwiedzającą witrynę, aby móc przyporządkować jej odwiedzane strony, kliknięcia i inne informacje dotyczące wzorca użytkownika. W tym celu DoubleClick stosuje pliki cookies lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. fingerprinting). Zarejestrowane informacje są łączone w pseudonimowy profil użytkownika, dzięki czemu danemu użytkownikowi mogą być wyświetlane odpowiednie reklamy.

Korzystanie z Google DoubleClick odbywa się w interesie ukierunkowanych działań reklamowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1)(f) RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; zgoda na przechowywanie plików cookies nie jest wymagana. (6 ust. 1 lit. a) RODO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Więcej informacji na temat możliwości sprzeciwu wobec reklam wyświetlanych przez Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://policies.google.com/technologies/ads i https://adssettings.google.com/authenticated
 

6. Newsletter

Dane Newslettera

Jeśli chcesz zapisać się do newslettera oferowanego na tej stronie, będziemy potrzebowali od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i zgody na otrzymywanie newslettera. Żadne inne dane nie będą zbierane lub będą zbierane tylko dobrowolnie. Dane te wykorzystamy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie będziemy ich udostępniać osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Udzieloną zgodę na archiwizację danych, adresu e-mail i wykorzystanie tych danych do wysyłki newslettera możesz w każdej chwili odwołać, np. poprzez kliknięcie na link "Unsubscribe" w newsletterze. Nie narusza to zgodności z prawem dotychczasowych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub dostawcy usług newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z subskrypcji newslettera lub po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub blokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera według własnego uznania i w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f GD. 6(1)(f) RODO.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy wykorzystywane są wyłącznie do tego celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twoim interesom, jak i naszym interesom związanym z przestrzeganiem wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w
 
rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f GD). 6(1)(f) RODO). Na czarnej liście dane przechowywane są przez czas nieokreślony. Możesz sprzeciwić się takiemu przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną integracją ochrony danych

Na naszej stronie internetowej osadzone są filmy wideo z serwisu YouTube. Operatorem strony internetowej jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten gwarantuje, że YouTube nie zapisuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem przez nie filmu. Nie oznacza to jednak, że w związku z rozszerzonym trybem ochrony danych nie można wykluczyć udostępniania danych partnerom YouTube. Na przykład, niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film wideo, YouTube zawsze nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Gdy tylko rozpoczniesz odtwarzanie filmu z YouTube na tej stronie internetowej, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwer YouTube zostanie poinformowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli podczas odwiedzania naszej strony jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube bezpośrednie przyporządkowanie swoich wzorców przeglądania do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.

Ponadto, po rozpoczęciu odtwarzania filmu, YouTube będzie mógł umieścić na Twoim urządzeniu różne pliki cookies lub porównywalne technologie rozpoznawania (np. fingerprinting urządzenia). W ten sposób YouTube będzie w stanie uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę internetową. Informacje te będą wykorzystywane między innymi do generowania statystyk wideo w celu poprawy przyjazności strony dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W pewnych okolicznościach po rozpoczęciu odtwarzania filmu z YouTube mogą zostać uruchomione dodatkowe transakcje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Wykorzystanie YouTube wynika z naszego zainteresowania atrakcyjną prezentacją naszych treści online. Zgodnie z Art. 6(1)(f) RODO, jest to uzasadniony interes. Jeśli zażądano odpowiedniej umowy, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6(1)(a) RODO; umowa może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat postępowania YouTube z danymi użytkowników można znaleźć w Polityce prywatności danych YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Web Fonts und Fonts.net (osadzanie lokalne)

This site uses so-called web fonts provided by Google LLC and Monotype Imaging Inc. for the uniform display of fonts. The web fonts are installed locally. A connection to the servers of Google LLC or Monotype Imagine Inc. does not take place.

Ta strona używa tak zwanych Web Fonts dostarczanych przez Google, aby zapewnić jednolite użycie czcionek na stronie. Czcionki Google zainstalowane są lokalnie, tak że w związku z tą aplikacją nie jest nawiązywane połączenie z serwerami Google.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts można znaleźć pod tym linkiem: https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznać się z oświadczeniem Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Google Maps (za zgodą)

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi mapowania Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby umożliwić korzystanie z funkcji Map Google, Twój adres IP musi zostać zapisany. Z reguły informacje te przekazywane są na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są archiwizowane. Operator tej strony nie ma wpływu na transfer danych. W przypadku aktywacji Google Maps, Google ma możliwość korzystania z czcionek internetowych Google w celu jednolitego przedstawienia czcionek. Podczas korzystania z Map Google przeglądarka załaduje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić tekst i czcionki.

Korzystamy z Google Maps, aby zaprezentować nasze treści online w atrakcyjny sposób i ułatwić znalezienie lokalizacji podanych na naszej stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z definicją w art. 6(1)(f) RODO. Jeśli uzyskano odpowiednie oświadczenie o wyrażeniu zgody, dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. (6 ust. 1 lit. a) RODO. To oświadczenie o wyrażeniu zgody może zostać odwołane w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ oraz https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en

8. Usługi niestandardowe

Aplikacje o pracę

Odwiedzającym naszą stronę internetową oferujemy możliwość składania do nas podań o pracę (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub poprzez wypełnienie formularza online). Poniżej informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych, które od Ciebie otrzymujemy w związku z procesem składania podań. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi, a dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli złożysz do nas podanie o pracę, będziemy przetwarzać wszelkie powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), jeśli są one niezbędne do podjęcia decyzji dotyczącej nawiązania stosunku pracy. Podstawą prawną dla powyższego jest § 26 RODO zgodnie z prawem niemieckim (Negocjacje w sprawie stosunku pracy), Art. 6(1)(b) RODO (negocjacje umowy ogólnej) oraz - o ile wyraziłeś na to zgodę - Art. 6(1)(a) RODO. Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. W ramach naszej firmy Twoje dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Twojego podania o pracę.

Jeśli Twoje podanie o pracę zakończy się rekrutacją, podane przez Ciebie dane zostaną zarchiwizowane na podstawie § 26 RODO i Art. 6(1)(b) RODO w celu realizacji stosunku pracy w naszym systemie przetwarzania danych.

Okres archiwizacji danych

Jeśli nie będziemy w stanie złożyć Ci oferty pracy lub odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Po tym czasie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. 

Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy ustanie cel dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie danych może mieć miejsce również wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub gdy ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych uniemożliwiają ich usunięcie.

Dopuszczenie do puli kandydatów

Jeśli nie otrzymałeś od nas oferty pracy, możesz dołączyć do naszej puli kandydatów. W przypadku przyjęcia, wszystkie dokumenty i informacje z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Tobą w przypadku pojawienia się odpowiednich ofert pracy.

Dopuszczenie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda na złożenie wniosku jest dobrowolna i nie ma związku z trwającą procedurą składania wniosków. Osoba zainteresowana może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane z puli aplikantów zostaną nieodwołalnie usunięte, o ile nie ma prawnych powodów do ich przechowywania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po udzieleniu zgody.
 

9. Nasza obecność w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych poprzez serwisy społecznościowe

Prowadzimy publicznie dostępne profile w sieciach społecznościowych. Poszczególne sieci społecznościowe, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp. mogą z reguły dokładnie analizować zachowanie użytkownika, jeśli odwiedza on ich stronę internetową lub stronę ze zintegrowanymi treściami mediów społecznościowych (np. przyciskami "Lubię to" lub banerami reklamowymi). Gdy odwiedzasz nasze strony w mediach społecznościowych, uruchamiane są liczne operacje przetwarzania danych istotne z punktu widzenia ochrony danych. W szczegółach:

Jeżeli jesteś zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzasz naszą stronę w mediach społecznościowych, operator portalu mediów społecznościowych może przyporządkować tę wizytę do Twojego konta użytkownika. W pewnych okolicznościach Twoje dane osobowe mogą zostać zarejestrowane również wtedy, gdy nie jesteś zalogowany lub nie posiadasz konta na danym portalu społecznościowym. W takim przypadku dane te gromadzone są np.. za pomocą plików cookies zapisywanych na Twoim urządzeniu lub poprzez rejestrowanie Twojego adresu IP.

Korzystając z zebranych w ten sposób danych, operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób użytkownik może zobaczyć reklamę opartą na zainteresowaniach wewnątrz i na zewnątrz swojej obecności w mediach społecznościowych. Jeśli użytkownik posiada konto w sieci społecznościowej, reklama oparta na zainteresowaniach może być wyświetlana na każdym urządzeniu, na którym jest lub był zalogowany.

Należy również pamiętać, że nie możemy śledzić wszystkich operacji przetwarzania danych na portalach mediów społecznościowych. W zależności od dostawcy, operatorzy portali mediów społecznościowych mogą zatem przeprowadzać dodatkowe operacje przetwarzania danych. Szczegóły można znaleźć w warunkach użytkowania i polityce prywatności odpowiednich portali mediów społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasza obecność w mediach społecznościowych powinna zapewnić jak najszerszą obecność w Internecie. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6 (1) lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które zostaną określone przez operatorów sieci społecznościowych (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 6 (1) (a) RODO).

Odpowiedzialność i dochodzenie praw

Jeżeli odwiedzasz jedną z naszych stron w mediach społecznościowych (np. Facebook), to my wraz z operatorem platformy mediów społecznościowych jesteśmy odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych, które zostały wywołane podczas tej wizyty. Swoje prawa (informacje, korekta, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przenoszenie danych i skargi) możesz zasadniczo zabezpieczyć zarówno względem nas, jak i operatora danego portalu mediów społecznościowych (np. Facebook).

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na przetwarzanie danych przez portale społecznościowe. Nasze możliwości określane są przez politykę przedsiębiorstwa danego dostawcy.

Czas przechowywania

Dane pozyskane bezpośrednio od nas za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów, gdy tylko poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy wygaśnie cel ich przechowywania. Zapisane pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia. Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na czas przechowywania Twoich danych, które są przechowywane przez operatorów sieci społecznościowych dla ich własnych celów. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się bezpośrednio z operatorami sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Indywidualne sieci społecznościowe

Facebook

Posiadamy profil na portalu Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka zebrane dane będą również przekazywane do USA i innych krajów trzecich.

Podpisaliśmy z Facebookiem umowę o wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych (Uzupełnienie dla administratora). Umowa ta określa, za jakie operacje przetwarzania danych jesteśmy odpowiedzialni my lub Facebook, gdy odwiedzasz nasz Fanpage na Facebooku. Z umową tą można zapoznać się pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Ustawienia reklam można dostosować samodzielnie na swoim koncie użytkownika. Kliknij na poniższy link i zaloguj się: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381

Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter

Korzystamy z serwisu krótkich wiadomości Twitter. Dostawcą jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia.

Możesz dostosować swoje ustawienia prywatności na Twitterze na swoim koncie użytkownika. Kliknij na poniższy link i zaloguj się:https://twitter.com/personalization.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności Twittera: https://twitter.com/privacy.

Instagram

Mamy profil na Instagramie. Dostawcą jest Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.

Przekazywanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum, https://help.instagram.com/519522125107875 oraz https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności serwisu Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

Usercentrics

Aby zmienić swoje preferencje kliknij tutaj.